Синтетични перилни и миещи средства

Тези препарати са прахообразни, течни и под формата па пасти. Най-широко приложение имат прахообраз­ните и гранулираните (75%). Според своето предназна­чение те могат да се разделят (най-общо и условно) на перилни и почистващи средства.

Всички синтетични миещи препарати представляват сложна композиция от няколко компонента, взети и определено съотношение, като всеки от тях има опре­делено предназначение. Главната съставна част на всички миещи средства са синтетичните повърхностно-активни вещества (ПАВ). Те биват два основни вида — йоногенни и нейоногенни. От своя страна йоногенните ПАВ биват два вида — катионо- и анионоактивните. Най-голямо приложение като синтетични миещи сред­ства имат аиионоактивните. От химическа гледна точка анионните повърхностиоактивни вещества имат харак­тер на соли и са съединения от типа на алкилсеулфатите, алкилбензолсулфонатите, амидосулфонатите и др., кои­то се дисоциират на йони във воден разтвор.

Нейоногенните повърхностоактивни вещества не се дисоциират във вода на йони. Те са сложни органични съединения, съдържащи в молекулата си такива групи като хидроксилната, които им придават частична раз­творимост във вода.

Най-добри миещи свойства на препаратите се пости­гат, като се вземе смес от двата вида повърхностноактивни вещества. В някои случаи се прибавя сапун.

Перилните и миещите препарати освен повърхност­ноактивни вещества съдържат още т. нар. активни добавки. Към тях се отнасят алкално действуващите вещества, като калцинирана сода (натриев карбонат), сода бикарбонат и натриев фосфат. Алкално действува­щите компоненти подпомагат отстраняването на за­мърсявания от мазнини. Една от най-важните добавки към миещите препарати са полифосфатите. Прахообраз­ните,гранулираните и тези под формата на пасти миещи средства съдържат натриев триполифосфат. Калиев триполифосфат или двойна сол на триполифосфата се прибавя към течните миещи средства. Полифосфатите свързват калциевите и магнезиевите йони на твърдата вода в разтворими във вода съединения. По такъв начин те не дават Възможност тези йони да взаимодействат с повърхностно активнитевещества, като се образуват неразтворими съединения, които се отлагат върху по­върхността па тъканите при пране. Така се повишава миещата способност па повърхиостноактивното вещест­во. Благодарение присъствието на полифосфати в син­тетичните препарати успешно се пере в твърда вода и даже в морска вода. Когато се пере в твърда вода, трябва да се прибавя по-голямо количество от препа­ратите.

Друга активна добавка към състава на синтетичните перилни и почистващи средства са силикатите. Те са от типа на т. нар. водно стъкло — воден разтвор от алкални силикати с брутна формула R20.mSi02 (R20—Na20 или К20). Силикатите подобряват емулгиращата и диспергиращата способност на препарата и служат за защита от корозионно действие. Към актив­ните добавки се отнася карбоксиметилцелулозата*. Нейните власинки задържат замърсяванията в перил­ния разтвор и не им дават възможност повторно да се отложат върху повърхността на тъканите и дрехите, които се перат.

Към някои препарати, предназначени предимно за пране па памучни и ленени тъкани, се прибавят химични избели тели. За целта се използуват различни неорга­нични и органични съединения, които при своето разлагане отделят активен кислород или хлор. Често се използува натриев перборат; той при по-висока тем­пература отделя активен кислород, който окислява и обезцветява цветните органични съединения. Естествено не е желателно прането на цветно бельо или оцветени тъкани с препарати, които съдържат избелващи добавки. Ако се наложи прането на цветни дрехи с такива препарати, това трябва ла стане в хладка вода, защото активният кислород или хлор се отделят над 60°С Активният кислород е до 5%, тъй като по-големи коли чества повреждат тъканите.

Интересна добавка към някои перилни препарати представляват оптичните избели тели. Това са флуоре­сциращи вещества, поглъщащи лъчи с определена дължина на вълната в ултравиолетовата част на спек­търа, която е невидима за човешкото око. Оптичните избели тели имат способността да излъчват, т. е. фос­форесцират във видимата област и точно в частта на сините лъчи. Те се отлагат на повърхността на тъканите и им придават снежна белота, а цветните тъкани из­глеждат ярки и свежи.

През последните две десетилетия широко разпростра­нение намериха препарати, които съдържат ензими (ферменти). Ензимите са био-катализатори с белтъчна структура, които ускоряват разграждането на белтъч­ните молекули. Предимството на тези препарати е, че при меки условия бързо и леко се отстраняват за­мърсявания от органичен произход. Количеството на ензими в перилната баня е малко и не оказва в повечето случаи вредно въздействие върху кожата на ръцете. Перилните препарати, съдържащи ензими, трябва да се съхраняват на прохладна и сухо място. Освен това има срок за трайност, в който се запазва необходимата активност на ензимите.

Съществуват и различни други добавки, като ста­билизатори на разлагането на химичните избели тели, хидротропни вещества, които подобряват разтворимост­та на компонентите, комплексони — вещества, свързва­щи солите на калция и магнезия. Неактивните добавки от типа на натриевия сулфат нямат решаваща роля за перилния процес, но те подобряват някои качества на препарата, като насипно тегло, външен вид и др.

Прахообразните и гранулираните препарати имат редица предимства. Те бързо и лесно се разтварят във вода и поради съдържанието на поли фосфати с тях успешно се пере в твърда вода. Течните и под формата на пасти перилни препарати намират по-ограничено при­ложение. За тяхното производство е необходим по-специален подбор на ПАВ. Те трябва да имат много голяма разтворимост във вода и да не кристализират, за да бъдат бистри течните препарати. Към тях се прибавят хидротропни вещества, като толуол, висши алкохоли, карбамид, които спомагат за разтварянето па всички компоненти. Течните и пастообразните препарати не съдържат триполифосфат или го съдържат в много по-малки количества, отколкото прахообразните препарати. Следователно с тях не може да се пере в много твърда вода. Те не съдържат ензими и избелващи вещества. Обикновено имат меко действие, перилните разтвори са неутрални и част от тях са предназначени за пране на вълна и естествена коприна.

* Карбоксиметилцелулозата е органично съединение, което се получава на основата на целулозата.

Вашият коментар