Замърсяванята

Замърсяванията на различните тъкани, дрехи и бельо могат да бъдат от най-различно естество. Най-общо това са мазнини и белтъчини, вещества, които се отделят от кожата на човека, мастните и потните жлези. Прахът, намиращ се във въздуха, лесно се полепва по повърхност­та на тъканите и се задържа върху тях, за което кожните мазнини много допринасят. Най-разнообразни са за­мърсяванията от хранителни продукти и други такива, които са свързани с производствената дейност на хората. Частичките на замърсяванията доста здраво се задържат върху дрехите и тъканите с помощта на различни сили — механични, абсорбционни, електростатични, химични и др.

Изпирането на различните замърсени материали цели да се отстранят от тях замърсяванията, които преминаат в перилния разтвор. Това се постига с помощта на повърхиостноактивни вещества. Те трябва да отгова­рят на някои задължителни изисквания, за да могат успешно да изпълняват своята роля при перилния про­цес. На първо място ПАВ трябва да имат добри омокрящи свойства. Това е необходимо, за да може перилният разтвор да проникне в най-малките пролуки, които се намират между полепналите частички на замърсявания­та и повърхността на влакната. Повърхностиоактивните вещества трябва да притежават диспергираща способност, т. е. да раздробяват частичките на замърсяванията, при което те по-леко се отделят и се задържат в перилния разтвор. Най-важната роля на ПАВ е да привлекат с помощта главно на електростатични сили частичките на замърсяванията, да ги откъснат от повърхността на влакната и по този начин те да преминат в перилния разтвор. Това се постига само благодарение на факта, че ПАВ съдържат в молекулата си два вида групи. Едните са хидрофобни групи, с помощта на които те имат частична разтворимост в мазнините, и хидрофилни групи, които им придават разтворимост във вода. Някои домакини неправилно считат, че колкото повече пяна се отделя при пране с даден синтетичен препарат, толкова е по-добра неговата изпираща способност. Това впечатление се е добило под влияние на неотдавнашния период, в който господствуваше сапунът като главно средство за пране. Добрите качества на синтетичните препарати се определят от вида на ПАВ и между тях има такива, които много малко отделят пяна, но пре­възходно отстраняват замърсяванията. Полезно е из­ползуването на препарати, които отделят обилно пяна само в случаите, когато се перат ръчно вълнени дрехи, фино бельо или горни дрехи от полиакрилонитрилни влакна. Те трябва да се оставят в перилния разтвор, без да се мачкат и трият, за да не загубят своя добър външен вид и форма. За препарати с такова предназначение се подбират ПАВ, които да подпомагат обилното отделяне на пяна. Освен това се добавят специални вещества за образуването на пяна и малки количества от типа на алкилоламидите, които да стабилизират образувалата се пяна. За пералните машини е необхо­димо да се използуват препарати, които имат ниско и средно пеноотделяне. Това се постига със специален подбор на ПАВ и прибавянето на регулатори на пеноотделянето.

Прането е процес, който включва няколко етапа Първият се състои от сортиране на дрехите и определяне приблизително на тяхното тегло. Това е необходимо, ко­гато прането се извършва в перални машини. Силно замърсените дрехи трябва предварително да се накисват. В някои случаи се налагат допълнителни операции, като избелване, колосване, обработка с антистатични средства. След изпирането дрехите се изстискват, су­шат и гладят. Заслужава внимание сортирането на мръсните дрехи по вида на тъканите и степента на тях­ното замърсяване. Това е необходимо, за да се подберат подходящ препарат и режим на изпирането. Най-общо сортирането може да стане според:

а) вила на текстилния материал — памучни, ленени, вълнени, копринени и от синтетичен материал;

б) вида па оцветяването — бели, едноцветно обагрени и пъстро десени рани;

в) степента на замърсяването — слабо и силно за­мърсени.

Прането се извършва ръчно, но различните видове перални машини решително облекчават труда на дома­кинята. В автоматичните перални с различни програмни устройства е необходимо да се поставят партиди от дрехи с определено тегло. В следната таблица са дадени приблизителни тегла на различни видове дрехи и бельо:

1 комплект спално бельо — 1400 г;

1 покривка 500 г;

кърпа за лице 350 г;

кърпа за ръце 150—200 г;

пижама 450 г;

нощница 350 г;

мъжка риза 300 г;

детска риза 200 г;

носна кърпа 25 г;

одеяло — 1300 г.

Кофа с обем 10 л, напълнена с бельо, тежи около 2,5 кг.

Пералната машина не трябва в никакъв случай ла се препълва, защото перилният разтвор няма възможност свободно да циркулира и изпирането става неравномер­но. В препълнена машина дрехите много силно се смачкват и трудно се гладят. Не е изключено образува­нето на неотстраними гънки. Дрехите в пералната маши­на се слагат, като се редуват малки и големи парчета, и те не трябва да се извиват и тъпчат.

Дрехите или тъканите от чиста вълна при пране силно се свиват, степват и сплъстяват. Прането на вълнените и копринените тъкани трябва да става много внимателно при температура, не по-висока от 35—40°С, за 5 мин. при ръчно пране или 2 мин. в перални машини. Необходимо е да се подберат такива перилни препарати, които да нямат алкално действие. Белтъчното вещество кератин, от което е изградена вълната, е неустойчиво на действието на алкални вещества. Вълнените влакна губят своя блясък и се намалява тяхната здравина. Препоръчва се гладенето на вълнените дрехи да става с влажна кърпа и температурата да не надвишава 160— 190°С.

Изделията от естествена коприна трябва да се гладят при температура 140—160°С. Най-добре е това да става от опаката страна на дрехите. Тъканите от изкуствени влакна — вискозни, медно амонячни и ацетатни, трябва да се перат при много меки условия — 40QC, не бива силно да се изстискват и препаратите не трябва да съдържат алкално действуващи вещества. Изделията от вискоза и медно амонячни влакна се гладят при тем­пература 115—140СС, а ацетатните — при 120°С, като обикновено са сухи. Тъканите от синтетични влакна трябва да се перат при умерени температури. Полиамидните тъкани се гладят при 90—115°С, полиестерните -при 160°С, а полиакрилонитрилните — при 115″С. Белите памучни и ленени тъкани се перат при темпера­тура 80— 90°С за 4 5мин. в машини. При ръчно пране водата може да бъде гореща. Изделията от памук и лен се гладят влажни при температура, не по-висока от 190—210°С за памучните, а 210—230°С за ленените. Най-добре се спазват указаните температури за гладене, като се използуват ютиите с регулиращи устройства.

В повечето случаи бельото, готовите дрехи и тъканите имат етикети, на които са нанесени символични знаци. Те показват най-подходящия начин за пране, гладене, химическо чистене и избелване. Полезно е да си припом­ним значението на тези знаци, защото спазването на указаните условия гарантира доброто поддържане на дрехите и тъканите.

Ваничката е символ па прането. Вътре в пея има означени цифри, които показват температурата, която не трябва ла се надвишава при прането. Зачертаната ваничка означава, че дрехите и тъканите не трябва да се перат, а да се дават на химическо чистене.

Символът за гладенето е естествено ютия и когато тя е зачертана, това означава, че гладенето е забранено. Степента, до която е разрешено да бъде загрята ютията, без да се повредят тъканите, се означава с определен брой точки. Наличието само на една точка означава, че не е необходимо специално внимание при гладенето и може да се глади с гореща ютия, загрята до 200°С. Двете точки означават внимание при гладенето и ютията не трябва да бъде загрята повече от 150°С. Ютия с три точки изисква специално внимание при гладенето и температурата не трябва да надвишава 110—115°С.

Химическото чистене се означава с барабан. В слу­чаите, когато той е зачертан, това означава, че е забра­нено химическото чистене. Необходимо е много да се внимава при употребата на разтворители за почистване

на петна в домашни условия. Символът (А) озна­чава, че химическото чистене е разрешено по всички методи. По стандартните методи може да се извърши химическото чистене на дрехи, на които е отбелязан

знакът (Р) , докато (F) означава химическо

чистене по специален метод с особено внимание.

Почистване София Почистване Пловдив Почистване на офиси Почистване на домове

Вашият коментар